آدابِ جاهلیت


به قلم دامنه. به نام خدا. این سلسله پست جدیدی ست با عنوان  آدابِ جاهلیت. که در نخستین قسمت به طرید می پردازم. ابتدا بگویم که لغتنامه ها واژۀ آداب را تشریفات، رسم، رسوم، سنت، سنن، شعایر، قواعد، مراسم، مناسک و عادات معنی کرده اند. (منبع)


اما بعد، طرید (tarid) چیست؟ در فرهنگ جاهلیت حجاز پیش از اسلام، عرب ها با کمترین بهانه افراد را از قبیلۀ خود طرد می کردند و بیرون می انداختند. هرگاه چنین شخصی از قبیله اش طرد و رانده و مطرود می شد به او طَرید می گفتند. در مقابلِ دخیل، که به معنی داخل شدن و پذیرفته شدن فرد و افراد در یک قبیله بود، که بسیارسخت کسی را می پذیرفتند. همین سیاست دفع و جذب امروزه روز. تمام. تا آداب بعدی جاهلیت.