توضیح دامنه: این ساره امیری ست، اصالتاً بلوچ و ایرانی. وزیر علوم پیشرفتۀ امارات شده است. آن وقت حسن روحانی هنوز نمی تواند وزیر علوم برگزیند و به مجلس معرفی کند. ایران با تمدن 2500 ساله کجا و امارات 50 ساله کجا! آیا حسن روحانی فقط رأی می خواست ریاست جمهوری اش 8ساله شود و بس! دامنه بارها گفته بود که...

 

 

 

(منبع)

 

 

9 وزیر زن در کابینۀ جدید کشور امارات (منبع)