هاینریش بل نویسندۀ آلمانی و برندۀ جایزۀ نوبل: «هنوز هم که هنوز است  اظهار ادب، در مقابله با یک فرد بی ادب، مطمئن ترین طریقِ تحقیر است...»
 

 


خواجه نظام الملک می نویسد که پادشاهان قدیم همیشه دو خزانه داشتند یکی خزانۀ اصل و دیگری خزانۀ خرج و هر مال که حاصل می شد بیشتر در خزانۀ اصل می بُردند و کمتر به خزانۀ خرج و تا ضرورتی نبود از خزانۀ اصل چیزی خرج نمی کردند و اگر چیزی از آن برمی داشتند به صورت وام بود و بعد جایش بازمی نهادند. (منبع: کاغذ زر. نوشتۀ دکتر غلامحسن یوسفی. ص 82)