ایران شناسی

 

6789

مرحوم دکتر محمد مصدق در کتاب «خاطرات و تألمات» به کوشش ایرج افشار چاپ انتشارات علمی، (ص343)  می‌ گوید: «همه می‌دانند که سلسله پهلوی مخلوق سیاست انگلیس است، چون که تا سوم اسفند کسی حتی نام رضاخان را نشنیده بود.»

 

 

نظر مدرّس دربارۀ دورۀ رضاشاه

 

 

نظر دکتر مصدق دربارۀ دورۀ رضاشاه

 

 

نظر جلال آل احمد دربارۀ دورۀ رضاشاه

 

 

دو سازمان مَخوف دورۀ رضاشاه

 

 

وضعیت اقتصادی دورۀ رضاشاه

 

 

قضیۀ راه آهن دورۀ رضاشاه

 

انگلیس و راه آهن دورۀ رضاشاه