تاریخ ایران

قسمت دوم

 

به قلم دامنه. به نام خدا. از این پس در این سلسله بحث، نکته های مهمی از تاریخ ایران را به اختصار می آورم. باشد تا در ایران شناسی از مشتشرقین! بیشتر تشنۀ دانستن شویم و ایران شناسی ما قوی تر شود:

 

 

شاید برای شما این سؤال یا پرسش باشد که چرا کمونیست ها در ایران موفق نبودند؟ و نتوانستند ایران را در دست بگیرند؟

 

 

 

حزب توده؛ قدرتمندترین حزب ایرانی

 

فروپاشی نظام 70 سالۀ کمونیستی شوروی

 

 

جواب ها، زیاد است ولی یک پاسخ این است:

 

چون که؛ کمونیست ها _ازجمله حزب منسجم و وابستۀ توده_ حداقل پنج نقص و مشکل داشتند. کما آن که عوام آنان، مارکسیسم را دوای دردِ جامعۀ فاسد و رو به زوال می دانست:

 

 

1- جنبش کمونیستی زاییدۀ سیاست جهانی کمونیسم بین الملل بود نه زادۀ ملی گرایی ایران و جنبش عدالت گرای شیعه.

 

 

 

2- وابسته به شوروی بودند که به لحاظ تاریخی و دینی آن کشور نزد ایرانیان چهره ای منفور داشت، که در دورۀ تزارها چشم طمع به خاک ایران داشت و بخشی وسیع و غنی از سرزمین مادری ما را بلعید.

 

 

 

3- کمونیست ها، مُلحدانه فاقدِ نیروی معنویِ لازم برای بسیج توده های مسلمان بودند. کمونیست نزد مردم مسلمان شیعۀ اثنی عشری ایران مساوی بود با «خدا نیست».

 

 

 

4- میان روشفکران پیشتاز جنبش ها و احزاب کمونیستی و کارگران حامی آن ها، همیشه اختلاف فکری، فرهنگی و تاکتیکی و دریک کلام، تضاد منافع طبقاتی بود.

 

 

 

5- جهان و ایران در عدم نفوذِ کمونیست ها در ایران و خاورمیانه، اشتراک هدف داشتند. استراتژی «سدِّ نفوذ» آمریکا ناشی از همین دغدغه و خطر بود. تا بعد.