دو عکس تاریخی

 

پست 6758

 

عکس بالا: درس آخوند خراسانی و نماز میرزای شیرازی در نجف اشرف

 

عکس زیر: روحانیت درباری سلطنت پهلوی