درس آخوند خراسانی و نماز میرزای شیرازی در نجف

 

 عکس: بازنشر دامنه

 

روحانیت درباری سلطنت پهلوی