کویریات دامنه


به نام خدا

سه نکته در دامنۀ کویر


1

مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی

در زمان شاه کارخانۀ سافیاد زدند تا انقلابیون

در مبارزه علیۀ شاه،

استقلال مالی و سیاسی داشته باشند

(یادداشتهای دامنه.1385.خاطرات عزتشاهی ص.140)


2

محبتِ مغشوش، زود انحلال پذیرد، چنانکه

دِرم و دینارِ مغشوش زود تباه شود

(خواجه نصیرالدین طوسی)


3

هر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ

نشود خُرد به بَد گفتنِ بهمان و فلان

(فرّخی سیستانی)