تاریخ ایران

قسمت ششم

پست 6626

 

کوک: کجور نور کلارستاق

 

به قلم دامنه: به نام خدا. در دهۀ اوّل سلطنت محمدرضا پهلوی، جانشین وارثتی! رضاشاه بر مملکت ایران، _که مانند پدرش رضاخان خائن، کشتارکنندۀ مردم بود و سرکوبگر علما و روشنفکران و دانشجویان_ سازمان پلیس مخفی ایی به نام «کوک» (منبع) عهده دار کارهای امنیتی کشور بود.

 

 

کجور مازندران. مرداد 1397. عکاس: علی دارابکلایی

 

این سازمان مخفی با هدف شناسایی مخالفین رژیم شاه و مشخصاً کنترل حزب توده و جبهه ی ملی، توسط اداره ی دوم ستاد ارتش به ریاست سپهبد کیا (حاجی علی کیا) تأسیس شد. ساختار آن برگرفته از الگوی سرّی فرماسونری بود.

 

 

مقامات ساواک که جهت تهذیب نفس! عازم حج شده‌اند.

در تصویر منوچهر هاشمی و علی‌اکبر فرازیان دیده می‌شوند

 

 

این سازمان مخفی جاسوسی و اطلاعاتی ابتدا در مازندران تشکیل شد سپس به استان های دیگر تعمیم داده شد. بنابراین مازندران مقرّ و مهد سازمان مخفی شاه بود.

 

 

همان طوری که بالا در مستطیل رنگی نوشته ام، کوک، برگرفته از حرف اول کجُور و وسط  نور و آخر کلارستاق مازندران است.

 

 

کاف اول: از حرف نخستِ کجور است. (عکس این منطقۀ مهم مازندران _در بالادستِ شهرستان نور و چالوس_ را که توسط برادرهمسرم علی دارابکلایی در روزهای اخیر تهیه شده، منعکس کرده ام) واو: برگرفته از حرف دوم شهر نور مازندران است و کاف دوم:  نشانۀ حرف اول کلارستاق مازندران.

 

 

 

می توان برای اطلاعات بیشتر از «کوک» به این منبع رجوع داشت: داوری؛ سخنی در کارنامۀ ساواک، نوشتۀ سرتیپ منوچهر هاشمی، متصدی امور ضدجاسوسی ساواک. انتشارات ارس. لندن. ص 265 و 267.

 

 

 

مخفی نماند که رژیم ژاندرمی! محمدرضاشاه، همانند رژیم انگلیسی استعماری پدرش رضاخان میرپنج، از مردم، از آزادی، از مراجع و علمای شیعه، از روشنفکران مبارز و  از دو قشر انقلابی و سازش ناپذیر و پیشروی طلبه ها و دانشجویان بشدّت وحشت داشت؛ ازاین رو، با «کوک» و «ساواک» و «کمیتۀ مشترک ضد خرابکاری» (سازمان مشترکِ مخوف و شکنجه گر ساواک و شهربانی) و نیز به کمک مخفی و علنی انگلیس و آمریکا و موساد اسرائیل، حکومت لرزان، فاسد، غربی مآب و دیکتاتوری اش را سر و پا نگه می داشت که به دست ملت و امام سرنگون شد. تا بعد... قم. دامنه.