راه ما راه علی

 

6718

به قلم دامنه

به نام خدا

من امام علی _علیه السّلام_ را در روابط

این گونه می می شناسم:

 

رابطه علی با خدا:

عارفانه ترین رابطه


رابطه علی با محمد:

آگاهانه ترین رابطه


رابطه علی با فاطمه:

عاشقانه ترین رابطه


رابطه علی با مردم:

مهربانانه ترین رابطه


رابطه علی با یتیمان:

دلسوزانه ترین رابطه


رابطه علی با عدالت:

مُصمّمانه ترین رابطه

 


رابطه علی با ستمگران:

خشمگیانه ترین رابطه


رابطه علی با نماز:

بااخلاص ترین رابطه


رابطه علی با ستمدیده:

همدردانه ترین رابطه


رابطه علی با قرآن:

شیفته ترین رابطه


رابطه علی با حکومت:

بی میل ترین رابطه

 

رابطۀ علی با خود:

سختگیرترین رابطه


رابطه علی با شهادت:

شیداترین رابطه