راه ما راه علی

پست 6718

به قلم دامنه

به نام خدا

من امام علی _علیه السّلام_ را در روابط

این گونه می می شناسم:

 

رابطه علی با خدا. عارفانه ترین رابطه
رابطه علی با محمد. آگاهانه ترین رابطه
رابطه علی با فاطمه. عاشقانه ترین رابطه
رابطه علی با مردم. مهربانانه ترین رابطه
رابطه علی با یتیمان. دلسوزانه ترین رابطه
رابطه علی با عدالت. مُصمّمانه ترین رابطه

 


رابطه علی با ستمگران. خشمگیانه ترین رابطه
رابطه علی با نماز. بااخلاص ترین رابطه
رابطه علی با ستمدیده. همدردانه ترین رابطه
رابطه علی با قرآن. شیفته ترین رابطه
رابطه علی با حکومت. بی میل ترین رابطه

رابطۀ علی با خود. سختگیرترین رابطه
رابطه علی با
شهادت. شیداترین رابطه