دامنۀ قم
به نام خدا. این روزها در اردیبهشت ماه، قم مستعد توت و توت خوری ست؛ خصوصاً توت های مسیر بخش کهک، و روستاهای کرمجگان، فردو. 18 اردیبهشت 1397.