مسائل داخلی ایران
 
 
 
سخنرانی حسن روحانی یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
در جمع مردم سبزوار و آن پنکه
 
 
دامنه:
 
من نمی دانم حکمت این پنکه، که همه جا کناردست حسن روحانی ست، چیست؟ ولی هر چه باشد یک نوع تشریفات اشرافی ست و از دیدِ دامنه عملی غیرانقلابی و ناپذیرفتنی. اگر گرم است همۀ حاضرین را گرم است اگر ابزار پوششی ست، پس صامت می شوم و الّا این شیوۀ علوی نیست.
 
 

حضور حسن روحانی در منزل یک شهید و آن پنکه
 
 
سخنرانی حسن روحانی در همدان و آن پنکه