مردم دارابکلا و اوسانوۀ احمد بابویه


عکسها در اینجا