مسائل دینی

توضیح دامنه:  به نام خدا. دیشب یکی از کاربران، از رفیقم سیدعلی اصغر پرسید: «دین چیست؟ پیدایش آن برای چیست؟». ایشان ضمن پاسخ به آن کاربر محترم، نظر من را هم طی تلگرامی جویا شد. آنچه در متن خطی زیر می خوانید جواب دامنه است به رفیق گرامی و بزرگم سیدعلی اصغر:

به قول ملاصدرا همۀ موجودات در حرکت به سوی کمال اند؛ حتی سنگ