آدابِ جاهلیت


به قلم دامنه. به نام خدا. سیاست نژادی امویان بر ضدِّ مردم غیرِعرب و حتی نومسلمانان و تبعیض در امور مدنی و اجتماعی و انحراف از اصل تساوی حقوق در اسلام، موجب عدم رضایت مسلمانانی بود که عرب نبودند و «موالی» _یعنی بندگان و تابعان!_ خوانده می شدند. (رک: کاغذ زر. نوشتۀ دکتر غلامحسن یوسفی. نشر سخن. ص 220).
عین فضای تیره و تار امروزه روزِ خاورمیانه و آن دیوار زشت ترامپ! در مرز آمریکا و مکزیک و دیوار ترس و خفّتِ رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری فلسطین. و حتی حسّاسیت های کاذب میان اقوام ایران! و نگرش های خرافی برخی ادیانِ جهان. آری؛ جهان هنوز هم از تبعیض نژادی بنی اُمیّه و غیراُمیه و جاهلیت های مدرنِ مذهبی و جناحی و فرقه ای و نژادی و رنگ و پوستی رنج می برَد. تمام. تا آداب بعدی جاهلیت.