دامنۀ قم

 

به قلم دامنه: به نام خدا. شرکت برق را ساخته اند برای توزیع مساوات برق. نه برای برنامه ریزی دقیق قطع برق. دیروز بیستم تیر 1397، با آن که هوای قم نزدیک 50 درجه بود، آن هم در سایه، بیش از شش بار برق مناطق چندگانه قم قطع شد. گرمی قم در کل تیرماه هر سال، کمی از خوزستان ندارد، هرچند اُفّ و ایف نمی کنیم، ولی به برنامه ریزهای شرکت برق قم، ایراد قائلیم.

 

 

عکس برنامه ریزی های قطع برق مناطق قم در زیر را انداختم تا برنامه های خاموشی قم را بدانید. آخه می گویند: قم روح ایران است!

 

 

 

 

خواستم بگویم آیا دولت خستۀ حزب کارگزارانیِ حسن روحانی، نمی دانست ایران تابستان خشک و داغ و کم آبی را در پیش رو دارد. اگر نه، پس خیلی از قافله عقبه. اگر آری، پس به نیازهای مردم بی اعتنا و شاید هم عاجز و مضطرّ است.

 

 

به قول دارابکلایی ها با تلفظ کِششی و غلیظ: اِخ خادا! اِسا اِما رِه چی کار بَکته. این هم از سلسله پست های قم شناسی.