دامنۀ کتاب
به قلم دامنه. به نام خدا. دامنۀ کتاب. کتاب نیمۀ تاریک ماه نوشتۀ هوشنگ گلشیری (1379 _ 1316) را دو سال قبل مطالعه کرده بودم. چاپ دوم 1382. تهران. نیلوفر. 1380. حاوی 36 داستان کوتاه است و 565 صفحه. امروز در این پست، به چهارنکته از کتاب، طبق معمول معرفی کتاب در دامنه، می پردازم:نیمۀ تاریک ماه. هوشنگ گلشیری. عکس از دامنه


آتش زرتُشت... آتش قبله بوده، نه؟... (ص 558)

جانماز آب نمی کشم... (ص 561)... پیراهنی رهاشده بر شلوار (ص 560)

حتی کوره راهی به جایی... (ص 559)
داستان کوتاه زندانی باغان.

زیستن در شهرستان این حُسن را دارد که آدم می تواند تعدای آدم را تا عمق بشناسد. گاهی حتی می توانستیم به یقین بگوییم که فلان آدم در این لحظه چه می کند. (ص 30)