پست 6461

 

امام حسن مجتبی:

 

میلاد کریم اهل بیت مبارک


بین حق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشم ببینی حق است و چه بسا که باطل زیادی را با گوش بشنوی. (منبع: از هر معصوم چهل حدیث، ص ۱۰۵)