آداب جاهلیت

به قلم دامنه. به نام خدا. سلسله مباحث آدابِ جاهلیت. بنی قُریظه _قبیلۀ یهودی ساکن یَثْرِب_ ماهرانه میانِ اوس و خزرج _دو قبیلۀ سرشناس مدینه_ دشمنی و عداوت و کینه می آفریدند تا به هر دو قبیله اسلحه بفروشند.

درود بر رسول خدا (ص) که با غزوۀ بنی قریظه
این بساط را برکَند
و مدبّرانه میان اوس و خزرج اخوت افکند


بنی قُریظه مخفیانه، به اوسی ها و خرزجی ها همزمان وام بابهرۀ سنگین می دادند تا با قیمتی چندبرابر و مضاعف، خنجر و دشنه و شمشیر و نیزه از بنی قریظه! بخرند و خون یکدیگر را بی رحمانه بریزند. مثل حال و روز الآنِ سوریه و اسرائیل و یمن و آل سعود و آمریکا و انگلیس و خاورمیانه. تمام. تا آداب بعدی جاهلیت.