دامنۀ عکس ها


دعای کمیل منزل سیدمحمد سجادی

مجلس ختم سید ابوالفضل مسلمی

نوۀ دختری ابراهیم آهنگر (پایین محله)

شب جمعه 12 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

بقیۀ عکسها در اینجا