علمِ بی ایمان

 

پست 6753

لیف روح 233

آدمی کاندر طریق معرفت ایمان ندارد

شخص انسان دارد و شخصیت انسان ندارد

 

ای که مغروری به دانش، دانشت را بیشتر کن

تا بدانی هیچ ارزش، علمِ بی ایمان ندارد


کاخ دانش، گر همه از سنگ و از فولاد سازی

لرزد و ریزد، گر از ایمان پی و بُنیان ندارد


گرچه در علم است دریا، مرد بی دین روز بحران

کشتی نوح است، لیکن طاقت طوفان ندارد


بشکند بازوی تقوا، مشت پولادین بی دین

گر چه مرد متقی، سرپنجه طغیان ندارد

(منبع شعر)