فقر و فهم

 

پست 6739. مهندس محمد عبدی سنه کوهی: با سلام و عرض ادب. به احترام شما از جایم بر می خیزم. در هر دو بخش. (اشاره است به پست 6737: اینجا) چون خاطره زندگی شما در این قسمت دو بخش دارد یکی مخفی نگه داشتن خط فکر سیاسی در آن غلیان وحشتناک سیاسی آن دوره خاص که خودم درکش را دارم. دوم فقر ملموس زندگی خصوصی شما که بازهم شدیدا درکش را دارم به تجربه شخصی.
 


هر دو مورد بسیار بسیار آموزنده است. و می دانم چه استخوانی در گلوست و چه خارشی در چشم که عکس العمل نشان ندهی و به قول امروزی ها فیلم بازی کنی . در بخش اول را بجای ایراد از شما تقیه توصیه شده در فقه اسلام می دانم و یا علی بن یقتین افتادم در دوره خلفای عباسی و البته بدون قیاس که مع الفارق است .

 


نیز درک آن کس که شداید چوب فقر و نداشتی را چشیده است درک می کند که «نداری» یعنی چه. و با حداقلها آبرو داری کردن یعنی چه. در این مورد، مثل دفعه قبل هم صبوری شما قابل تحسین است و باز هم باید صبر زینب گونه همسر مکرّم شما را از دید پنهان و کم نداشت و به نسل امروزی کم تحمل گفت که صبر در راه زندگی همچون جهاد فی سبیل الله است و نه تنها اجر و پاداش معنوی دارد بلکه دریچه ای است گشاده برای رسیدن به وضعیتی بهتر و درآغوش کشیدن سعادت و خوشبختی دلخواه تر. به شرط گم نکردن راه و کشیده نشدن به بیراه. موفقیت روزافزون شما همیشه آرزویم بوده و هست. درود بر شما.

 

پاسخ دامنه

به نام خدا. سلام من هم به مهندس عبدی؛ دوست دیرین و وزین من. از خیزش اخلاقی شما ممنونم. نشان محبت فی ما بین است. دو رفیق باید هم برای همدیگر از جای برخیزند. تحلیل زیبایی کرده ای. اشارات شما به مفهوم دینی صبر و تقیه به وقت لزوم، هر دو اهمیت دارد و زندگی انسان ها اغلب با آن آمیختگی دارد. علی بن یقطین را هم خیلی دقیق و هوشمندانه برای نماد تقیه مثال زدی. او که نمایندۀ مخفی امام کاظم (ع) و شیعه ی ناب بود، با تخصص و تدبیر خود، خدمات بزرگی نمود.

 

از شما بابت تشویق، همدردی و بیان اطلاعات خوب دینی و سیاسی ممنونم. اگر از فقرم می گویم فقط می خواهم به نسل تازه نشان دهم، راه، سختی دارد. برای فولادشدن باید چکُّش خورد و آبدیده گردید. شما جناب عبدی فقر و فهم را ادراک می کنی. دعا می کنم کسی فقر را در زندگی اش احساس نکند؛ اگر هم حسّ کرد و به آن موقتاً گرفتار گردید، شکیبایی، توسّل، زمزمه با خدا و تدبیر پیشه سازد که گشایش رخ می نماید.