دامنۀ عکس
 

یا امام رئوف

 

 

دامنه. جناب یک دوست. جناب رنگین کمان
 

 

 

 

با رفقا

 

 


ورزشگاه دارابکلا  _  مشهد مقدس

 


عکسهای قسمت اول: اینجا

و


عکس های قسمت دوم: اینجا

و


عکس های قسمت سوم: اینجامشهد مقدس