یا امام رئوف

 

    

دامنه. جناب یک دوست. جناب رنگین کمان
 

 

  

 

با رفقا

 

     


ورزشگاه دارابکلا        _          مشهد مقدس

    


عکسهای قسمت اول: اینجا

و


عکس های قسمت دوم: اینجا

و


عکس های قسمت سوم: اینجا


مشهد مقدس