دامنۀ جامعه
و
وپوست، کله پاچه و سردست سهم امام زاده. (منبع)