دامنۀ ایران

مریوان . روستای «چور و ننه» بهار 1397