دامنۀ قم
حرم حضرت معصومه شب 13 رجب، 11 فروردین 1397