کویریات دامنه


به قلم دامنه. منفعت خواهان فرصت طلب و فرصت خواهان منفعت طلب همواره تظاهر به دوستی می کنند.


منفعت طلبان فرصت طلب که تظاهر به دوستی می کنند