از مهندس محمد عبدی
 

سلسله مباحث فرهنگ لغت دارابکلا
 
یک «خا» (=خواه) و چند معنا
 
واقعا شیرین تر از زبان مازندرانی داریم!؟
 
خا : یعنی باشه
 
خا : یعنی تو راست میگی
 
خا : یعنی خفه شو
 
خا : یعنی ادامه بده
 
خا : یعنی خب
 
خا : یعنی اَره بابا
 
خا : یعنی بی خیال
 
خا : یعنی بعدش چی شد؟
 
خا: یعنی بسّه
 
همه این «خا»ها با تغییر لحنِ بیان
مفهوم و رسانده می شود
 
 

پاسخ دامنه
 
سلام مهندس
پس خمیرآش بَخو. خا؟
آن هم خمیرآش سنه کوه
عکس هم از خودته
جناب مهندس عبدی. خا؟